Comunicat informativ al Asociației Băncilor din Moldova

10 Ianuarie 2018

În conformitate cu ”Strategia privind implementarea în sectorul bancar din Republica Moldova a standardelor Basel III prin prisma cadrului legislativ european” (aprobată la 7 aprilie 2016), Banca Națională a Moldovei, pe parcursul anului 2017 a continuat reformele orientate spre dezvoltarea cadrului legal în domeniul bancar și ajustarea acestuia la directivele Uniunii Europene în vederea asigurării unei mai bune guvernanțe a băncilor și implementării unor procese de management al riscurilor, de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și a lichidității.

 

Pe parcursul anilor 2016-2017 au fost aprobate un șir de legi importante precum Legea cu privire la activitatea băncilor, care a întrat în vigoare pe 1 ianuarie 2018, Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor, Legea cu privire la Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare și peste 20 de reglementări secundare care urmează să asigure transpunerea prevederilor legilor sus-menționate și a cadrului normativ european cu privire la banci. A fost aprobată și noua Lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor, care transpune prevederile Directivei Europene privind prevenirea și combaterea spălării banilor, care a întrat în vigoare în cadrul UE pe 27 iunie 2017.

 

Pornind de la dezideratul că investiţia în instruire este investiţia cu cel mai bun randament, Asociația Băncilor din Moldova, în vederea susținerii băncilor în activitățile de conformare la noile procese reformatoare, promovate de Banca Națională a Moldovei în sistemul bancar, pe parcursul anului 2017, a acordat un sprijin esential băncilor în dezvoltarea personalului și consolidarea capacităților și abilităților profesionale ale angajaților din sectorul bancar.

 

Ținînd cont de necesitățile de instruie ale angajaților băncilor, care reies din cerințele impuse de noile reglementări, Asociația Băncilor din Moldova a fost preocupată continuu de identificarea oportunităților de instruire.

 

Datorită unui parteneriat îndelungat cu Casa de Formare din Luxemburg, angajații băncilor din Moldova au beneficiat de instruiri oferite de experți europeni în domeniul bancar, aceste instruiri au loc atît la Chișinău, cît și la Luxemburg. În anul 2017 în cadrul a 5 seminare organizate la Chișinău cu suportul Casei de Formare din Luxemburg au fost instruiți peste 150 de angajați. De asemenea ABM a acordat suport băncilor la participarea a cca 50 de angajați din bănci la programele multinaționale de instruire, inclusiv la distanță, organizate la Luxemburg de către Casa de Formare din Luxemburg.

 

Asociația Băncilor din Moldova a avut o colaborare intensă și cu alți parteneri, precum Institutul Bancar Român, Asociația Băncilor din Turcia, Compania de Audit Delloite România, și cu alte instituții de profil.

 

Pe această cale aducem sincere mulțumiri partenerilor noștri de dezvoltare pentru eforturile depuse în organizarea seminarelor și programelor de instruire, precum și în selectarea celor mai buni experți - profesioniști și practicieni din sectorul financiar, care au partajat cunoștințele lor în diverse domenii.

 

Pe parcusrul anului în cadrul celor 12 seminare organizate au fost instruiți cca 450 de angajați din diferite domenii ale activității băncilor.

 

Reieșind din necesitățile de instruire ale băncilor, legate de implementarea noilor reglementări și reforme în domeniul bancar, în cadrul seminarelor organizate au fost abordate tematici legate de: implementarea noilor cerințe ale Acordului Basel III, managementul strategic al activelor și pasivelor, aplicarea în practică a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS 9), guvernanța corporativă a instituțiilor financiare, evaluarea riscurilor, conformitate, prevenirea și combaterea spălării banilor, eficientizarea activității de creditare a clienților corporativi, tehnici de vînzare și negociere utilizate în industria financiar bancară, retail banking și multe altele.

 

Avem încrederea deplină, că cunoștințele acumulate de către participanți în cadrul sesiunilor de training vor fi de real folos în activitatea de zi cu zi și vor facilita implementarea în cadrul băncilor din Moldova a noilor standarde Basel III, a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară și altor cerințe, vor contribui la dezvoltarea și diversificarea serviciilor bancare prestate, la atragerea clienților noi și la îmbunătățirea calității serviciilor prestate.

 

Activitățile de instruire organizate de Asociația Băncilor din Moldova prin intermediul Centrului de Consultanță și Instruire Financiar-Bancară „ABM – Consulting”, s-au bucurat de mare succes și au fost înalt apreciate pe participanții la seminare, avînd în vedere că au răspuns așteptărilor și au corespuns necesităților lor de instruire.

 

E important de menționat că și moderatorii seminarelor au apreciat înalt cunoștințele angajaților din sectorul bancar din Moldova în domeniile, în care au fost instruiți.

 

10 ianuarie 2018

 

Alte articole

Invitatie de participare la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante

Asociația Băncilor din Moldova anunță concurs pentru selectarea candidaților în vederea suplinirii funcțiilor vacante.


17 Ian 2018

Comunicat informativ al Asociației Băncilor din Moldova

În perioada 25 – 26 ianuarie 2018, Asociația Băncilor din Moldova, în parteneriat cu Institutul Bancar Român a organizat seminarul de instruire cu tema „Evaluarea riscului și fundamentarea deciziei de crediatre a IMM-urilor”.


26 Ian 2018