11.12.2017

logo_abm
Organele de conducere ale Asociaţiei Băncilor din Moldova

Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:

  • Adunarea Generală a Membrilor
  • Comisia de Cenzori

Adunarea Generală a Membrilor
Adunarea Generală a Asociaţiei Băncilor din Moldova este organul suprem de conducere al Asociaţiei care ia decizii cu privire la activitatea acesteia şi este compusă din toţi membrii-asociaţi. Fiecare membru-asociat dispune de un vot.

Adunarea Generală în conformitate cu prevederile Statutului ABM:

- decide primirea şi excluderea asociaţilor;
- alege Preşedintele şi stabileşte structura organizatorică a Asociaţiei;
- numeşte componenţa nominală a Comisiei de Cenzori;
- examinează şi aprobă darea de seamă anuală a Asociaţiei şi programul de activitate pe anul în curs;
- aprobă componenţa nominală a comisiile permanente de experţi şi atribuţiile acestora.

Adunările generale pot fi convocate în mod ordinar şi extraordinar. Cele ordinare se desfăşoară, de regulă, trimestrial şi sunt convocate de Preşedintele ABM. Cele extraordinare pot fi convocare atât de Preşedintele ABM, cât şi la cererea a cel puţin unui asociat, precum şi la cererea Comisiei de cenzori.

Preşedintele Asociaţiei

Pe 19 mai 2015 în funcția de Președinte al Asociației Bancilor din Moldova a fost ales dl Nicolae DORIN 
 
Preşedintele ABM este organul executiv unipersonal al asociaţiei, este ales pe un termen de 3 ani și asigură executarea hotărârilor, adoptate de adunarea generală, căreia i se subordonează.

În exercitarea activității Președintelui asociației î-i revin următoarele competențe de bază:
- Organizează și dirijează activitatea curentă a asociației, a subdiviziunilor ei și asigură îndeplinirea deciziilor adoptate de către adunarea generală;
- Adoptă decizii pe probleme ce țin de activitatea asociației;
- Reprezintă asociația în instanțele judiciare, în relațiile cu autoritățile publice și alte persoane fizice și juridice;
- Gestionează mijloacele asociației și asigură integritatea și utilizarea rațională a patrimoniului, încheie tranzacții și semnează contracte , eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează documente financiare, ș.a.

Comisia de cenzori


Comisia de cenzori se alege pe un termen de 3 ani de către adunarea generală și verifică modul în care este gestionat patrimoniul asociaţiei.

Organigrama ABM