Despre noi

 • Istorie
 • Activitatea ABM
 • Conducerea ABM
 • Comisiile de Experţi
 • Cooperare

Asociaţia Băncilor din Moldova (ABM) a fost constituită în anul 1993 ca organizaţie necomercială și își desfășoară activitatea în conformitate cu Statutul său. Drept obiective principale ale ABM sînt: reprezentarea și apărarea intereselor membrilor săi; promovarea politicilor bancare în domeniile de interes comun; susținerea participării întregii comunități bancare în procesul de reformare și dezvoltare a economiei Republicii Moldova; coordonarea colaborării dintre bănci, cu instituțiile publice de stat, precum și cu instituții internaționale și asociații bancare ale altor țări. ABM este unica instituție care reprezintă interesele întregii comunități bancare din Republica Moldova. Primul Președinte al Asociației Băncilor din Moldova a fost dl Valeriu MURAVSCHI. 


Pe 27 noiembrie 2022 în funcția de Președinte al Asociației Bancilor din Moldova a fost ales dl Dorel NOROC.

La momentul actual, ABM realizează cinci funcţii de bază:

 • de integrare - reprezintă întreaga comunitate bancară, indiferent de cotele de piaţă pe care băncile le deţin la moment;
 • de acumulare - identifică problemele consolidate cu care se confruntă astăzi sectorul bancar;
 • de generare - elaborează şi promovează idei şi propuneri privind soluţionarea problemelor identificate;
 • de mediere - asigură dialogul permanent între comunitatea bancară şi societate, între băncile comerciale şi regulatorii lor;
 • de reprezentare - asigură colaborarea bancară la nivel internaţional, fie bilateral sau multilateral în cadrul unor instituţii specializate în domeniu.

Statutul Asociației Băncilor din Moldova 
Principiile de constituire, scopurile activiății și metodele de realizare ale acestora, structura și modul de funcționare al Asociației Băncilor din Moldova sunt reglementate prin Statutul său, care se aprobă de Adunarea Generală a membrilor Asociației. 

Prin Decizia nr.123 din 02 iulie 2013, Ministerul Justiției al Republicii Moldova, în temeiul articolelor 181, 186 ale Codului Civil al Republicii Moldova, a înregistrat Statutul în redacție nouă a Asociației Băncilor din Moldova și a eliberat Certificatul de înregistrare al Asociației Băncilor din Moldova. 

Statutul în redacție nouă reprezintă varianta modificată și completată a Statutului Asociației Băncilor din Moldova, înregistrată la Miniaterul Justiției al Republicii Moldova la 29 iulie 1993. Drepturile și obligațiile pe care le-a avut Asociația Băncilor din Moldova pînă la data modificării și completării Statutului rămîn în vigoare. 

În conformitate cu Hotărîrea Adunării Generale a Asociației Băncilor din Moldova din 30 mai 2013 prevederile art. 4.4. ale Statutului întră în vigoare din 22 martie 2018. 

Statutul Asociatiei Băncilor din Moldova

Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:

 • Adunarea Generală a Membrilor
 • Comisia de Cenzori

Adunarea Generală a Membrilor
Adunarea Generală a Asociaţiei Băncilor din Moldova este organul suprem de conducere al Asociaţiei care ia decizii cu privire la activitatea acesteia şi este compusă din toţi membrii-asociaţi. Fiecare membru-asociat dispune de un vot.

Adunarea Generală în conformitate cu prevederile Statutului ABM:

- decide primirea şi excluderea asociaţilor;
- alege Preşedintele şi stabileşte structura organizatorică a Asociaţiei; 
- numeşte componenţa nominală a Comisiei de Cenzori; 
- examinează şi aprobă darea de seamă anuală a Asociaţiei şi programul de activitate pe anul în curs; 
- aprobă componenţa nominală a comisiile permanente de experţi şi atribuţiile acestora.

Adunările generale pot fi convocate în mod ordinar şi extraordinar. Cele ordinare se desfăşoară, de regulă, trimestrial şi sunt convocate de Preşedintele ABM. Cele extraordinare pot fi convocare atât de Preşedintele ABM, cât şi la cererea a cel puţin unui asociat, precum şi la cererea Comisiei de cenzori.

Preşedintele Asociaţiei
 

Pe 27 noiembrie 2022 în funcția de Președinte al Asociației Bancilor din Moldova a fost ales dl Dorel NOROC 

Preşedintele ABM este organul executiv unipersonal al asociaţiei, este ales pe un termen de 3 ani și asigură executarea hotărârilor, adoptate de adunarea generală, căreia i se subordonează. 

În exercitarea activității Președintelui asociației î-i revin următoarele competențe de bază: 
- Organizează și dirijează activitatea curentă a asociației, a subdiviziunilor ei și asigură îndeplinirea deciziilor adoptate de către adunarea generală; 
- Adoptă decizii pe probleme ce țin de activitatea asociației; 
- Reprezintă asociația în instanțele judiciare, în relațiile cu autoritățile publice și alte persoane fizice și juridice; 
- Gestionează mijloacele asociației și asigură integritatea și utilizarea rațională a patrimoniului, încheie tranzacții și semnează contracte , eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează documente financiare, ș.a.

Comisia de cenzori

Comisia de cenzori se alege pe un termen de 3 ani de către adunarea generală și verifică modul în care este gestionat patrimoniul asociaţiei.

 

În vederea exercitării mai eficiente a atribuţiilor sale, în cadrul Asociaţiei Băncilor din Moldova au fost create Comisii permanente de experţi, care activează în calitate de organe cu statut consultativ pe lângă ABM. Comisiile sunt constituite în scopul elaborării şi promovării intereselor comunităţii bancare în domeniul jurisprudenţei, metodologiei şi rapoartelor financiare, precum şi a strategiilor de dezvoltare a sectorului bancar.

 

Atribuțiile de bază a Comisiilor sunt:

- contribuţia la elaborarea şi promovarea conceptelor, modelelor, tehnicilor şi instrumentelor avansate pentru dezvoltarea sectorului bancar;

- efectuarea expertizelor şi înaintarea propunerilor pe marginea proiectelor de acte normative prezentate de organele publice centrale în domeniul bancar;

- elaborarea recomandărilor şi propunerilor privind perfecţionarea cadrului legal şi normativ existent ce reglementează activitatea instituţiilor financiare.

 

Comisiile:

1. Comisia de experţi în domeniul metodologie şi rapoarte financiare

2. Comisia de experţi în domeniul juridic

3. Comisia de experţi pe problemele prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

4. Comisia de experţi în domeniul standardelor de contabilitate, problemelor fiscale şi decontări

5. Comisia de experţi în activitatea de audit intern

6. Comisia de experţi pentru carduri bancare

7. Comisia de experţi în domeniul colaborării internaţionale

8. Comisia de experţi în domeniul tehnologiilor informaţionale

9. Comisia de experţi pentru piaţa financiară nebancară

 

Colaborarea cu autorităţile publice centrale şi Banca Naţională a Moldovei

 

Colaborarea ABM pe plan intern presupune dialogul permanent cu Banca Naţională a Moldovei, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Justiţiei, comisiile de specialitate ale Parlamentului, în special cu Comisia pentru politica economică, buget şi finanţe, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, precum şi cu alte instituţii ale statului. De asemenea, ABM colaborează cu Fondul de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar, Biroul Istoriilor de Credit, Academia de Studii Economice, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Camera de Comerț și Industrie, Centrul Național Anticorupție şi altele.

 

Relaţiile de colaborare internaţională

Asociaţia Băncilor din Moldova este membră asociată a Federaţiei Băncilor Europene de la 1 aprilie 2008 (www.ebf-fbe.eu).

 

Asociația Băncilor din Moldova are semnate acorduri bilaterale cu comunitățile bancare ale Azerbaidjanului, Republicii Belarus, Lituaniei, Serbiei și Poloniei, de asemenea cu Asociatia Băncilor Statelor din Europa Centrală și de Sud-Est (BACEE), Institutul Bancar Român (IBR).

 

Asociaţia Băncilor din Moldova este membră a Consiliului de coordonare a Asociaţiilor bancare din ţările GUAM care a fost fondat la 30 mai 2008 în Bacu în vederea activizării proceselor de integrare economică a statelor membre ale GUAM.

Pe 17.06.2014, Cu suportul Organizației Internaționale pentru Migrație, Moldova și a Băncii Naționale a Modovei, Asociația Băncilor din Moldova a semnat Memorandumul de Înțelegere cu Asociația Băncilor din Italia. Scopul Memorandului de Înțelegere este implementarea unor activități de interes comun care vor ajuta la diversificarea serviciilor de remitere de bani.

Memorandumul de Înțelegere a fost semnat în cadrul unei vizite de lucru la Roma, Italia, în perioada 16 – 20 iunie 2014, organizată cu suportul Organizației Internaționale pentru Migrație, Moldova.

 

Din partea Asociației Băncilor din Italia Memorandumul de Înțelegere a fost semnat de către Dl Giovanni SABATINI, Director Executiv al Asociației Băncilor din Italia, iar din partea Asociației Băncilor din Moldova - de către Dl Leonid TALMACI, Președinte al Asociației Băncilor din Moldova

 

Asociaţia Băncilor din Moldova participă direct şi organizează întâlniri ale reprezentanţilor băncilor comerciale cu oficialii Fondului Monetar Internaţional, Băncii Mondiale, Corporaţiei Financiare Internaţionale și altor parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova.

 

Asociaţia Băncilor din Moldova participă activ la Conferinţele Internaţionale Bancare din Chişinău, precum şi mediatizează organizarea acestora printre asociaţiile bancare ale ţărilor CSI şi Europei Centrale şi de Est.